ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng cốt lõi, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời đến nay là

  • A. 
   chống đế quốc, chống phong kiến.   
  • B. 
   độc lập dân tộc gắn với CNXH.
  • C. 
   hòa bình, độc lập, thống nhất.  
  • D. 
   tiến lên xây dựng CNXH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tư tưởng cốt lõi, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời đến nay là độc lập dân tộc gắn với CNXH.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209624

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF