OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việt Nam chuyển sang thời kỳ cách mạng XHCN trong cả nước từ sau khi

  • A. 
   nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945.
  • B. 
   cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi năm 1954.
  • C. 
   miền Nam được hoàn toàn giải phóng năm 1975.
  • D. 
   hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước năm 1976.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  1. Thuận lợi:

  - Đất nước được hưởng hòa bình, thống nhất là điều kiện căn bản để kiến thiết, phát triển đất nước.

  - Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.

  - Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền trung ương Sài Gòn bị sụp đổ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

  2. Khó khăn:

  - Chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ đã để lại hậu quả rất nặng nề, làm chậm lại quá trình phát triển đất nước.

  - Ở miền Nam, di hại xã hội vẫn còn tồn tại, kinh tế mang tính chất nhỏ, phân tán, phát triển không cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ bên ngoài.

  ⟹ Vượt qua những khó khăn, phát huy những thuận lợi, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân thống nhất toàn diện đất nước và từng bước phục hồi, xây dựng lại đất nước ngày càng phát triển hơn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209630

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON