ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong thế kỉ XX là

  • A. 
   nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
  • B. 
   không ngừng củng cố khối liên minh công – nông.
  • C. 
   thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày.
  • D. 
   giải quyết tốt mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bài học kinh nghiệm nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là một bài học quan trọng mà Đảng ta giải quyết đúng đắn, sáng tạo phù hợp với những điều kiện lịch sử của thời đại mới về mối quan hệ: Giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp; Giữa con đường giải phóng dân tộc với con đường giải phóng giai cấp công nhân và những người lao động bị áp bức, bóc lột. Bài học này được Đảng ta thực hiện đúng qua các thời kì cách mạng. Từ khi có Đảng, đường lối này là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử cách mạng Việt Nam. Là ngọn cờ bách chiến bách thắng của cách mạng Việt Nam. Đảng ta đã giải quyết thắng lợi một loạt vấn đề cơ bản về chiến lược, sách lược trong cách mạng dân tộc dân chủ cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cho phép Đảng ta khơi dậy được sức mạnh của quá khứ, của hiện tại, của tương lai, sức mạnh của dân tộc ta với sức mạnh của thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209601

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF