OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị đánh dấu sự chuyển hướng quan trọng của Đảng – đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

  • A. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7/1936).
  • B. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11/1939).
  • C. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11/1940).
  • D. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của đảng (11 – 1939), mở đầu cho quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng thì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941) đã hoàn chỉnh quá trình chuyển hướng này:

  - Khăng định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

  - Thành lập Mặt trận Việt Minh để đoàn kết tất cả các giai cấp, tầng lớp đấu tranh đánh đổ đế quốc, giành độc lập dân tộc.  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209662

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON