OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc là

  • A. 
   truyền thống yêu nước của dân tộc.
  • B. 
   sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • C. 
   sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước trên thế giới.
  • D. 
   khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209599

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON