OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm mới của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (5/1941) so với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (11/1939) là

  • A. 
   Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. 
  • B. 
   Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất. 
  • C. 
   Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. 
  • D. 
   Giải quyết nhiệm vụ dân tộc trong khuôn khổ của từng nước Đông Dương. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941) chủ trưởng thành lập ở mỗi nước một mặt trận để đáp ứng được nhiệm vụ giải phóng dân tộc phù hợp với đặc điểm từng nước. Thành lập Mặt trận Việt Minh để cứu quốc đồng thời giúp đỡ Lào và Cam-pu-chia thành lập mặt trận cho mình. Đây được coi là điểm mới, sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong việc giải quyết nhiệm vụ dân tộc trong khuôn khổ từng nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279852

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON