ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là điều kiện làm nảy sinh, thúc đẩy phong trào yêu nước theo khuynh hướng mới ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

  • A. 
   Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp. 
  • B. 
   Những tư tưởng cải cách và Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (1911). 
  • C. 
   Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới lần thứ nhất ở Nga (1905 – 1907). 
  • D. 
   Tấm gương tự cường của Nhật Bản và tư tưởng dân chủ tư sản của phương Tây. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp loại trừ, suy luận – Phong trào yêu nước đấu tranh đầu XX bị chi phối bởi tư tưởng dân chủ tư sản và canh tân đất nước: Nhật Bản, Trung Quốc,... và phong trào đấu tranh dâng cao đầu thế kỉ XX trước sự vơ vét bóc lột của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279836

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF