OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Châu Trinh là 

  • A. 
   biện pháp cải lương, xu hướng bắt tay với Pháp, làm phân tán tư tưởng cứu nước của nhân dân.
  • B. 
   cổ vǜ tinh thần học tập tự cường chưa có cơ sở. 
  • C. 
   giáo dục tư tưởng chống các hủ tục phong kiến chưa đúng thời điểm. 
  • D. 
   chưa thấy được sức mạnh của quần chúng trong đấu tranh chống xâm lược. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hạn chế về đường lối cách mạng, chủ trương dựa vào Pháp để lật đổ phong kiến. Không một nước đế quốc thống trị nào lại bắt tay với nước thuộc địa để mà lật đổ tay sai của chúng. Chủ trương của Phan Châu Trinh không có khả năng thực hiện mà chỉ làm cho tư tưởng cứu nước của nhân dân bị phân tán.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279832

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON