OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau về mục tiêu, nhiệm vụ giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, cha, Phi với khu vực Mĩ Latinh là 

  • A. 
   chống lại đế quốc, thực dân và tay sai. 
  • B. 
   chống lại các thế lực thân Mĩ. 
  • C. 
   chống lại bọn tay sai cho đế quốc, thực dân. 
  • D. 
   chống lại bọn đế quốc, thực dân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Điểm khác nhau về mục tiêu, nhiệm vụ giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi với khu vực Mĩ Tinh:

  + Châu Á, châu Phi đấu tranh chống bọn đế quốc thực dân và tay sai để giải phóng dân tộc và chủ quyền.

  + Khu vực Mĩ Latinh đấu tranh chống lại các thế lực thân Mĩ để thành lập các chính phủ dân tộc, dân chủ, qua đó giành độc lập và chủ quyền dân tộc.

  - Nguyên nhân của sự khác biệt:

  +Hầu hết các nước ở châu Á, châu Phi là thuộc địa, nửa thuộc địa hOặc phụ thuộc của chủ nghĩa đế quốc và tay sai giành độc lập và chủ quyền đã bị mất.

   +  Khu vực Mĩ Latinh vốn là những nước cộng hòa độc lập, nhưng thực tế là thuộc địa kiểu mới của Mĩ, nên nhiệm vụ và mục tiêu đấu tranh là chống lại các thế lực thân Mĩ để thành lập các chính phủ dân tộc, dân chủ, qua đó giành được độc lập và chủ quyền của dân tộc.

   Chọn: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279839

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF