OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam để ra nhiệm vụ lập chính phủ

  • A. 
   nhân dân.   
  • B. 
   công nông.     
  • C. 
   công nông binh.  
  • D. 
   dân chủ cộng hòa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng,.. lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279504

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON