OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào của Chính cường vắn tắt, sách lược vắn tắt phản ánh sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam? 

  • A. 
   Lãnh đạo cách mạng là Đảng cộng sản.  
  • B. 
   Cách mạng Việt Nam phải liên hệ với cách mạng thế giới. 
  • C. 
   Bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. 
  • D. 
   Nhiệm vụ đánh đế quốc tay sai giành độc lập dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chủ nghĩa Mác - Lênin giải quyết mâu thuẫn giai cấp trước, tức là chống phong kiến trước. Nguyễn Ái Quốc có sự sáng tạo khi đưa nhiệm vụ chống đế quốc trước để giải quyết mâu thuẫn cấp bách nhất trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279501

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON