OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930-1931 có ý nghĩa như thế nào?

  • A. 
   Cuộc tập dượt thứ nhất của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám. 
  • B. 
   Cuộc tập dượt thứ hai của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám. 
  • C. 
   Cuộc tập dượt chống chủ nghĩa khủng bố của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám.
  • D. 
   Cuộc tập dượt chống chủ nghĩa phát xít của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phong trào 1930-1931 có ý nghĩa như một cuộc tập dượt đầu tiên của quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279505

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON