OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao thời kì 1936 – 1939, Đảng lại đưa một số cán bộ của Đảng ra hoạt động công khai? 

  • A. 
   Tình hình thế giới có sự thay đổi có lợi cho cách mạng nước ta. 
  • B. 
   Tình hình trong nước thay đổi, lực lượng cách mạng lớn mạnh. 
  • C. 
   Chính phủ mới ở Pháp đã thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa. 
  • D. 
   Thực hiện Nghị quyết của Quốc tế Cộng sản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tháng 6/1936, Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp. Chính phủ mới đã cho thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa. Đối với Đông Dương, Chính phủ Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình, có mới, nới lỏng quyền tự do báo chí,...

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279506

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF