OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp ở Việt Nam đã dẫn đến sự ra đời của giai cấp

  • A. 
   Nông nhân.         
  • B. 
   Công nhân.   
  • C. 
   Tiểu tư sản.      
  • D. 
   Tư sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Nông dân, địa chủ là giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam.

  - Tư sản và tiểu tư sản trong cuộc khai thác thuộc địa là tầng lớp, đến cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai mới trở thành giai cấp.

  - Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263651

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON