ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quốc tế Cộng sản tiến hành Đại hội lần thứ VII tại Matxcơva (Liên Xô) trong hoàn  cảnh nào? 

  • A. 
   Đoàn kết nhân dân thế giới, lập khối Đồng minh chống phát xít.
  • B. 
   Thế lực phát xít cầm quyền ở một số nước ráo riết chuẩn bị chiến tranh thế giới. 
  • C. 
   Các nước tư bản đã thành lập mặt trận nhân dân thi hành chính sách tiến bộ ở thuộc địa.
  • D. 
   Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít đã thất bại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quốc tế Cộng sản tiến hành Đại hội lần thứ VII tại Matxcơva (Liên Xô) trong hoàn cảnh thế lực phát xít cầm quyền ở một số nước ráo riết chuẩn bị chiến tranh thế giới. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261198

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF