ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa và Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông (1921 - 1925) đã để lại bài học gì cho cách mạng Việt Nam? 

  • A. 
   Đoàn kết quốc tế là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
  • B. 
   Cách mạng Việt Nam luôn phải học tập các nước khác.
  • C. 
   Muốn cách mạng thắng lợi phải dựa vào các nước khác.
  • D. 
   Luôn chú trọng đoàn kết quốc tế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại vì yếu tố quyết định phải là tiềm lực đất nước, sức mạnh bên trong và kết hợp thêm sức mạnh thời đại bên ngoài. Chỉ riêng yếu tố đoàn kết quốc tế là chưa đủ để dẫn đến thắng lợi.

  B loại vì phải xét theo hoàn cảnh thực tế của Việt Nam và các cuộc cách mạng diễn ra trên thế giới để chọn lọc chứ không phải cuộc cách mạng nào cũng học tập. 

  C loại vì muốn thắng lợi phải dựa vào chính mình tức là dựa vào nguyên nhân chủ quan bên trong. Ví dụ, trong cùng bối cảnh là phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, ở Đông Nam Á chỉ có 3 nước là In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Lào là giành được độc lập. Nguyên nhân Việt Nam giành thắng lợi là có quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng kéo dài 15 năm (1930 – 1945) và sự nhạy bén nắm bắt được thời cơ khách quan thuận lợi (phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh) nên Đảng ta đã nhanh chóng lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa và giành được chính quyền.

  D chọn vì việc chú trọng đoàn kết quốc tế góp phần kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên thắng lợi và là bài học cho cách mạng Việt Nam. 

  Chọn D. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261266

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF