ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm nào trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) được Đảng Lao động Việt Nam tiếp tục vận dụng thành công trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)? 

  • A. 
   Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và dân vận.
  • B. 
   Tăng cường đoàn kết trong nước và quốc tế.
  • C. 
   Kết hợp sức mạnh dân tộc với thời đại, sức mạnh trong nước và quốc tế.
  • D. 
   Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), Đảng và Chính phủ đã lanh đạo nhân dân ta thực hiện đường lối đấu tranh đúng đắn khi kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế.

  Cụ thể:

  - Sức mạnh dân tộc, sức mạnh trong nước: phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy đấu tranh chống Pháp một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

  - Sức mạnh thời đại, sức mạnh quốc tế: sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước XHCN và nhân dân tiến bộ trên thế giới, những điều kiện khách quan thuận lợi cho cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.

  Chọn C. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260450

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON