OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác cơ bản giữa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với các Đảng Cộng sản trên thế giới là 

  • A. 
   phong trào công nhân giữ vai trò quyết định.
  • B. 
   chủ nghĩa Mác - Lênin giữ vai trò quyết định. 
  • C. 
   tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo.
  • D. 
   có sự kết hợp với phong trào yêu nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Đảng Cộng sản ra đời = Chủ nghĩa Mác – Lê nin + phong trào công nhân.

  - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời = Chủ nghĩa Mác – Lê nin + phong trào công nhân + phong trào yêu nước. 

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260413

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON