ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào phản ánh đúng và đầy đủ về quan điểm đổi mới của Đảng ta?

  • A. 
   Đổi mới về kinh tế phải gắn  liền với đổi mới về chính trị -  xã hội
  • B. 
   Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ mà trọng tâm là đổi mới về kinh tế
  • C. 
   Đổi mới về kinh tế , chính trị và văn hóa xã hội
  • D. 
   Đổi mới để đua đất nước vượt qua khủng hoảng khó khăn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ý đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế phản ánh đúng và đầy đủ quan điểm đổi mới của Đảng ta

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209553

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON