ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học cách mạng Tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay là

  • A. 
   kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
  • B. 
   kiên trì sự lãnh đạo của Đảng
  • C. 
   đoàn kết toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất
  • D. 
   độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại:

  - Sức mạnh thời đại:

  + Thời cơ “ngàn năm có một”: Nhật Bản đầu hàng đồng minh.

  + Sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới

  - Sức mạnh dân tộc:

  + Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh.

  + Sự chuẩn bị của Đảng và Nhân dân về lực lượng cách mạng và qua các cuộc tập dượt.

  + Tinh thần đoàn kết và yêu nước của nhân dân Việt Nam.

  Hiện nay, trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, bài học này cần được áp dụng triệt để: vừa tranh thủ sự mở rộng của thị trường thế giới, vốn đầu tư của nước ngoài, …vừa phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân xây dựng đất nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209566

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF