ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi chung  của ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp(1945- 1954) và chống Mĩ(1954- 1975) là

  • A. 
   sự đoàn kết, gắn bó của ba dân tộc Đông Dương trong chiến đấu chống kẻ thù chung
  • B. 
   Có Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo với đường lối đúng đắn sáng tạo
  • C. 
   Các nước có chung đường lối đấu tranh chống Pháp và chống Mĩ
  • D. 
   Truyền thống yêu nước chống xâm lược của ba dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi chung  của ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp(1945- 1954) và chống Mĩ(1954- 1975) là sự đoàn kết, gắn bó của ba dân tộc Đông Dương trong chiến đấu chống kẻ thù chung

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209548

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON