OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố cốt lõi dẫn đến sự thành công của Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam (đầu năm 1930) tại Hương Cảng (Trung Quốc) là gì?

  • A. 
   Các tổ chức cộng sản không muốn chia rẽ nữa.
  • B. 
   Sự can thiệp kịp thời của Quốc tế Cộng sản.
  • C. 
   Vai trò, uy tín của Nguyễn Ái Quốc.
  • D. 
   Các tổ chức cùng chung lí tưởng và mục tiêu cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản năm 1930, yếu tố quyết định dẫn đến sự thành công của Hội nghị này là vai trò và uy tín của Nguyễn Ái Quốc do:

  - Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên của Quốc tế cộng sản đã về rời khỏi Xiêm, sang Trung Quốc để thống nhất các tổ chức cộng sản.

  - Nguyễn Ái Quốc chủ động triệu tập đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng đến Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) để bàn việc hợp nhất.

  - Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị thành lập Đảng và đưa ra chương trình của Hội nghị.

  - Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ và nêu chương trình của Hội nghị.

  - Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng đề ra đường lối cách mạng Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210889

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON