OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những hoạt động cứu nước ban đầu của Nguyễn Tất Thành trong những nam 1911 – 1918 có tác dụng như thế nào?

  • A. 
   Là quá trình khảo sát lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
  • B. 
   Là quá trình kết nối giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.
  • C. 
   Là quá trình khảo sát thực tiễn để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
  • D. 
   Là quá trình tìm hiểu thông tin về các nước tư bản ở phương Tây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1918 tuy mới chỉ là bước đầu nhưng là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210871

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON