ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

  • A. 
   Chỉ phát động quần chúng đấu tranh khi có lực lượng vũ trang lớn mạnh.
  • B. 
   Sự giúp đỡ từ bên ngoài là điều kiện tiên quyết để phát động đấu tranh.
  • C. 
   Không sử dụng phương thức bạo động để chống lại kẻ thù lớn mạnh.
  • D. 
   Phân tích thực tiễn của đất nước để xác định nhiệm vụ đấu tranh phù hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xuất phát từ hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh:

  - Phan Bội Châu: Cầu viện Nhật Bản để đánh Pháp giành độc lập dân tộc => Chưa có đường lối cách mạng đúng đắn, chưa nhận rõ bản chất của kẻ thù. 

  - Phan Châu Trinh: Chưa có đường lối cách mạng đúng đắn, chống Pháp bằng cách hô hào Duy tân cải cách, xu hướng bắt tay với Pháp.

  => Như vậy, xuất phát từ những hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX đã đề ra bài học cần phân tích thực tiễn đất nước để xác định nhiệm vụ đấu tranh sao cho phù hợp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210872

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON