OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là nhiệm vụ trước mắt của giai đoạn 1936-1939?

  • A. 
   Chống chế độ phản động thuộc địa.
  • B. 
   Đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
  • C. 
   Chống đế quốc, chống phong kiến.
  • D. 
   Chống phát xít, chống chiến tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hội nghị xác định, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc và chống phong kiến. Nhiệm vụ trực tiếp trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210890

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON