ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1920 – 1930 là:

  • A. 
   chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam
  • B. 
   tìm ra con đường cứu nước mới cho dân tộc Việt Nam
  • C. 
   soạn thảo Cương lĩnh chính trị đúng đắn cho Đảng Cộng sản Việt Nam
  • D. 
   chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200030

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF