OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) có ý nghĩa ra sao? 

  • A. 
   Được coi là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.
  • B. 
   Được coi là “Đại hội kháng chiến – kiến quốc”. 
  • C. 
    Hoàn thành đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. 
  • D. 
   Đánh dấu giai đoạn Đảng công khai lãnh đạo cuộc kháng chiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) được coi là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278474

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON