OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những yếu tố khách quan tác động trực tiếp đến việc Đảng đề ra đường lối đổi mới đất nước 12/1986 là 

  • A. 
   tình trạng lạc hậu của các nước Đông Nam Á. 
  • B. 
   sự phát triển nhanh chóng của tổ chức ASEAN. 
  • C. 
   cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô. 
  • D. 
   cuộc khủng hoảng trầm trọng của nền kinh tế thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những nguyên nhân khách quan đưa đến việc Đảng ta đề ra đường lối đổi mới 1986:

  Những thay đổi tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật trở thành xu thế thế giới.

  Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN khác cǜng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278480

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF