OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930 - 1945 là 

  • A. 
   chống đế quốc giải phóng dân tộc.
  • B. 
   chống phản động thuộc địa, thực hiện dân sinh, dân chủ. 
  • C. 
   chống phát xít góp phần giữ gìn an ninh thế giới. 
  • D. 
   chống phong kiến để chia ruộng đất cho dân cày. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ xác định mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.

  => Nhiệm vụ hàng đầu là đánh đổ đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc. Điều đó thể hiện rõ trong Cương lƿnh chính trị đầu tiên của Đảng (1930) xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là “tư sản dân quyền cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” (tức là hoàn thành cách mạng dân tộc chủ nhân dân trước).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278470

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF