OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 20 của thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá vào Việt Nam

  • A. 
   lí luận đấu tranh giai cấp.         
  • B. 
   con đường cách mạng vô sản. 
  • C. 
   lí luận giải phóng dân tộc     
  • D. 
   chủ nghĩa Mác - Lênin.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin. Đây là sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc chuyển từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản và giúp người khẳng định con đường giành độc lập tự do cho dân tộc là con đường cách mạng vô sản. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động cách mạng, người viết các bài báo, xuất bản sách nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về nước.

  Chọn D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274410

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON