ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào yêu nước của giai cấp tư sản, tiểu tư sản giai đoạn 1919 - 1925 thất bại chứng tỏ điều gì?

  • A. 
   Độc lập dân tộc của Việt Nam gắn liền với vấn đề dân chủ. 
  • B. 
   Độc lập dân tộc của Việt Nam không gắn liền với chủ nghĩa tư bản. 
  • C. 
   Độc lập dân tộc của Việt Nam không gắn liền với vấn đề giai cấp. 
  • D. 
   Độc lập dân tộc của Việt Nam gắn liền với chủ nghĩa xã hội.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập để khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân của con đường xã hội chủ nghĩa, lịch sử Việt Nam đã thử nghiệp nhiều khuynh hướng cách mạng, nhiều con đường cứu nước trong đó có con đường của giai cấp tư sản. Tuy nhiên, cũng như những khuynh hướng cứu nước trước đó, dân chủ tư sản của giai cấp tư sản đã thất bại. Điều này chứng minh hoàn cảnh thực tế của Việt Nam độc lập dân tộc không gắn liên với chủ nghĩa tư bản.

  Chọn B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274411

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON