ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936-1939 là gì?

  • A. 
   Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức. 
  • B. 
   Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận thống nhất, uy tín và ảnh hưởng của Đảng ngày càng sâu rộng trong quần chúng nhân dân. 
  • C. 
   Thành lập Mặt trận dân chủ nhân dân đoàn kết rộng rãi các tầng lớp xã hội. 
  • D. 
   Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân sinh, dân chủ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cao trào dân chủ 1936 - 1939 thực sự là một hình thức đấu tranh cách mạng trong một giai đoạn cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chiến lược của đảng ta. Đây thực sự là một phong trào quần chúng rộng rãi diễn ra trên rất nhiều lĩnh vực, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, nhanh chóng lan rộng ra trên phạm vi cả nước. Phong trào đã thu được những thắng lợi hết sức cụ thể, buộc chính quyền thực dân phải thi hành một số nhượng bộ. Nhưng thắng lợi to lớn hơn cả của phong trào là qua đây quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận thống nhất, uy tín và ảnh hưởng của Đảng ngày càng sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Vì vây, đây được coi là cuộc tổng diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng 8 - 1945.

  Chọn B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274414

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF