ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước ngày 6/3/1946, Đảng, Chính phủ ta thực hiện sách lược gì?

  • A. 
   Hòa với Pháp để đuổi Tưởng. 
  • B. 
   Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng. 
  • C. 
   Hòa với Tưởng để đánh Pháp. 
  • D. 
   Chống cả Tưởng và Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sự chống phá cách mạng của các thế lực phản động ở trong nước là một thách thức lớn đối với nước ta những năm đầu sau cách mạng tháng Tám đồng thời nó cũng chứng tỏ Việt Nam chưa hoàn toàn độc lập, trên thực tế cuộc cách mạng vẫn đang tiếp diễn. Chính quyền cách mạng cùng toàn dân phải nêu cao khẩu hiệu của cách mạng vẫn là "Dân tộc trên hết", "Tổ quốc trên hết". Xem xét âm mưu của chủ nghĩa đế quốc đối với cách mạng Việt Nam và Đông Dương cũng như những hành động xâm lược của thực dân Pháp ở Nam Bộ để có đối sách phù hợp. Trước ngày 6/3/1946, xét thấy Tưởng chưa lộ rõ mặt phản động và ta có thể nhân nhượng Tưởng được và tập trung chống Pháp ở miền Nam nên ta chủ trương hòa với Tưởng để đánh Pháp.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274420

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON