OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhà văn, nhà báo thuộc bộ phận nào trong xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương?

  • A. 
   Tiểu tư sản.          
  • B. 
   Công nhân.      
  • C. 
   Nông dân. 
  • D. 
   Tư sản.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương xuất hiện tầng lớp tiểu tư sản. Thành phần của họ khá phức tạp, gồm tiểu thương, tiểu chủ sản xuất và buôn bán hàng hóa thủ công. Số viên chức làm việc trong các công sở hoặc cơ sở tư nhân như nhà báo, nhà giáo, học sinh, sinh viên...

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274406

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON