OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Luận cương Chính trị tháng 10 năm 1930 còn hạn chế về vấn đề gì? 

  • A. 
   Coi trọng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 
  • B. 
   Xác định mối quan hệ của cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. 
  • C. 
   Nặng về vấn đề đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất. 
  • D. 
   Nhiệm vụ chống đế quốc, chống phong kiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Luận cương chính trị xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc, có nghĩa là đề cao nhiệm vụ dân chủ, đấu tranh giai cấp, cách mạng ruộng đất. Trong điều kiện lịch sử của nước ta khi đó nhiệm vụ dân tộc cần phải đặt lên hàng đầu, chỉ khi đánh đuổi được đế quốc mới giải quyết được vấn đề dân chủ và cách mạng ruộng đất. Hơn nữa, trong điều kiện đó cần phải đoàn kết các giai cấp tầng lớp kể cả trung, tiểu địa chủ và tư sản dân tộc. Như vậy, việc nặng về vấn đề đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất không phù hợp hoàn cảnh nước ta và trở thành hạn chế của Luận cương Chính trị.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274417

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON