ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô tác động như thế nào đến công cuộc xây dựng chủ xã hội ở Việt Nam và các nước trên thế giới?

  • A. 
   Tiến hành đổi mới toàn diện cho phù hợp với sự thay đổi của tình hình trong nước, thế giới.
  • B. 
   Thực hiện theo mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Liên Xô đã làm.
  • C. 
   Tiến hành cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng.
  • D. 
   Tiến hành đổi mới xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã thúc đẩy các nước xã hội chủ nghĩa khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam phải tiến hành đổi mới, không đi vào con đường sai lầm của Liên Xô trước đó – không thể xây dựng một mô hình không đúng đắn, không khoa học như Liên Xô. Các quốc gia phải tiến hành đổi mới toàn diện sao cho phù hợp với tình hình trong nước và thế giới, tập trung phát triển kinh tế là chủ đạo.

  Chọn: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284011

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF