ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đối với đời sống loài người là:

  • A. 
   Sử dụng năng lượng nhiên liệu than đá nhiều hơn dầu mỏ.
  • B. 
   Trong công nghiệp các quốc gia ít chú trọng đến sự nghiệp giáo dục đào tạo.
  • C. 
   Làm thay đổi cơ cấu dân cư với xu hướng dẫn số lao động tăng.
  • D. 
   Làm thay đổi vị trí cơ cấu các ngành sản xuất và các vùng kinh tế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật làm thay đổi cơ cấu các ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn hơn, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của đời sống con người. Các vùng kinh tế được hình thành, chuyên canh sản xuất một hay vài mặt hàng trọng yếu. 

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF