OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc (1946-1949)?

  • A. 
   Chấm dứt hơn 100 năm ách nô dịch của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến.
  • B. 
   Đưa Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên CNXH.
  • C. 
   Lật đổ triều đình Mãn Thanh- triều đại phong kiến cuối cùng ở Trung Quốc.
  • D. 
   Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ý nghĩa thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc (1946 – 1949) bao gồm:

  Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc đã hoàn thành, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc.

  Xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do tiến lên CNXH.

  Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

  => Đáp án C: là ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi (1911).

  Chọn: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284001

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON