OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong giai đoạn 1954 -1975 là gì?

  • A. 
   Khôi phục kinh tế.
  • B. 
   Hoàn thành cải cách ruộng đất. 
  • C. 
   Xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • D. 
   Tiếp tục cách mạng Dân tộc dân chủ nhân dân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhiệm vụ chung của cách mạng trong giai đoạn 1954 - 1975: "tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới".

  Chọn D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275124

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON