OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân quyết định thắng lợi bước đầu của công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta là

  • A. 
   tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân ba nước Đông Dương. 
  • B. 
   tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, lao động cần cù sáng tạo của nhân dân Việt Nam. 
  • C. 
   hoàn cảnh quốc tế vô cùng thuận lợi, sự giúp đỡ to lớn của bạn bè thế giới.
  • D. 
   sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đảng ta đã kịp thời nhận ra những sai lầm, hạn chế trong việc thực hiện đường lối đi lên chủ nghĩa xã hội và nhanh chóng thực hiện đường lối đổi mới. Hoàn cảnh quốc tế và tình đoàn kết giúp đỡ của ba nước Đông Dương chỉ là yếu tố khách quan nên không thể là yếu tố quyết định nhất. Tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, lao động cần cù sáng tạo của nhân dân Việt Nam cũng sẽ không phát huy được hết nếu không có sự lãnh đạo của Đảng. Như vậy, nguyên nhân quyết định nhất chính là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo.

  Chọn D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275129

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON