ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đã có tác động như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam?

  • A. 
   Vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến. 
  • B. 
   Du nhập vào Việt Nam phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
  • C. 
   Kinh tế Việt Nam được phát triển nhanh.
  • D. 
   Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập vào Việt Nam nhưng phương thức bóc lột phong kiến vẫn được duy trì. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Với những hoạt động mà thực dân Pháp tiến hành ở nước ta trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã từng bước được du nhập vào Việt Nam. Tuy vậy, khi tiến hành khai thác, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến trong mọi lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Mục đích để cho nền kinh tế nước ta phát triển một cách què quặt, phiến diện, không có sự phát triển thực lực mà vẫn phải phụ thuộc mọi mặt vào Pháp.

  Chọn D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275105

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF