ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975 -1976)?

  • A. 
   Đánh dấu sự hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 
  • B. 
   Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
  • C. 
   Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. 
  • D. 
   Tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975 – 1976) có ý nghĩa to lớn: Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội, tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác, đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. Đánh dấu sự hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân không phải ý nghĩa của sự kiện này vì cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành từ khi ta giải phóng miền Nam.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274733

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF