OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 là gì?

  • A. 
   Phong trào công nhân phát triển từ tự phát sang tự giác.
  • B. 
   Khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ.  
  • C. 
   Quá trình khẳng định quyền lãnh đạo cách mạng giữa hai khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản.
  • D. 
   Giai cấp tiểu tư sản có sự chuyển biến về tư tưởng trước tác động của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong giai đoạn từ 1919 – 1930, ở Việt Nam đã diễn ra quá trình khẳng định quyền lãnh đạo cách mạng giữa hai khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản. Những tư tưởng cứu nước theo hai khuynh hướng này lần lượt thể hiện vai trò lịch sử của mình trên vũ đài chính trị và qua sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đã chọn ra khuynh hướng lãnh đạo cách mạng phù hợp với Việt Nam là vô sản. Phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác; khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ; giai cấp tiểu tư sản có sự chuyển biến về tư tưởng trước tác động của chủ nghĩa Mác – Lênin đều là những biểu hiện của quá trình khẳng định quyền lãnh đạo cách mạng giữa hai khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274697

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON