ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời từ khi nào?

  • A. 
   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976)
  • B. 
   Tại Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7/1976)
  • C. 
   Tại Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975)
  • D. 
   Trong “Tuyên ngôn độc lập” (02/09/1945)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tại Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7/1976) đã quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240728

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF