ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việt Nam đã vận dụng mô hình nào từ chính sách kinh tế mới (NEP) của Liên Xô vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam?

  • A. 
   Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự điều tiết của nhà nước
  • B. 
   Kinh tế thị trường và có sự tham gia hoạt động kinh doanh của nhà nước
  • C. 
   Kinh tế nhiều thành phần vận hành theo quy luật của thị trường
  • D. 
   Kinh tế quan liêu, bao cấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong chính sách kinh tế mới (NEP) của Liên Xô chủ trương xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần dưới sự điều tiết của nhà nước. Điều này vừa đảm bảo quy luật vận động của hàng hóa, vừa tạo ra tính ổn định cho nền kinh tế, khuyến khích các cá nhân, tập thể tham gia vào hoạt động sản xuất

  Mô hình này đã được vận dụng vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240759

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON