OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng miền Bắc sau 1954 là tiến hành

  • A. 
   Khắc phục hậu quả chiến tranh.
  • B. 
   Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  • C. 
   Đấu tranh đòi Mỹ rút quân về nước.
  • D. 
   Cách mạng dân chủ tư sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Bắc sau năm 1954 là tiến lên xâu dựng chủ nghĩa xã hội.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240704

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON