ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) đã xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam là

  • A. 
   Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.
  • B. 
   Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên con đường TBCN.
  • C. 
   Xây dựng chính quyền công nông binh, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • D. 
   Đánh đổ đế quốc và phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

  Đáp án cần chọn là: A

  Chú ý

  Đáp án D: là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211441

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF