ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?

  • A. 
   Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua.
  • B. 
   Luận cương chính trị tháng 10-1930.
  • C. 
   Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12 - 1930).
  • D. 
   Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3 - 1935).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hội nghị thành lập đảng đầu năm 1930 đã thông qua chính cương văn tắt, sách lược văn tắt, … (Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng). Trong Cương lĩnh đề ra nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là chống đế quốc và phong kiến. Trong đó, nhiệm vụ chống đế quốc vẫn là hàng đầu, nếu có điều kiện thuận lợi thì trong chừng mực nhất định sẽ giải quyết luôn nhiệm vụ chống phong kiến.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211440

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF