ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhân tố mang tính tất yếu đầu tiên chuẩn bị cho những thắng lợi về sau của cách mạng Việt Nam là

  • A. 
   Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • B. 
   Tinh thần đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân.
  • C. 
   Sự phát triển mạnh mẽ của đất nước về kinh tế, chính trị.
  • D. 
   Sự giúp đỡ của các lực lượng dân chủ thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211432

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF