OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam (1930) đề ra nhiệm vụ thành lập chính phủ

  • A. 
   Nhân dân.
  • B. 
   Công- nông.
  • C. 
   Công- nông- binh.
  • D. 
   Dân chủ cộng hòa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã nhấn mạnh: Nhiệm vụ của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do; lập chính phủ công- nông- binh…

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211438

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON